CropLife Europe Avrupa Bitki Koruma Derneği

Etik ve Yürütme Esasları Orta ve Doğu Avrupa;

CropLife Europe tanımına göre “Orta ve Doğu Avrupa”: Avrupa Birliği üyeliği için başvurmuş olan Balkan ülkeleri, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri ve Türkiye’den oluşmaktadır.

CropLife Europe üyesi şirketlerle Orta ve Doğu Avrupa’daki CropLife Europe üyesi dernekler, Avrupa’nın her köşesinde, gittikçe artarak talep edilen üstün kaliteli besinlerin satınalınabilir fiyatlarlda olmasında Bitki Koruma Ürünlerinin etkin bir rol oynadığına inanmaktadır.

Bitki Koruma Ürününün yaşam çemberinde yüksek standartların uygulanması

Söz konusu yüksek standartlar uygulanırken, bütün paydaşların bunlara uyması

Sürekli eğitim ve destekleme (stewardship) çalışmalarına inançla devam edilmesi halinde,

Bitki Koruma Ürünleri insanlara ve çevreye kabul edilemeyecek ölçüde bir risk yaratmamaktadır

Orta ve Doğu Avrupa’da zorluklar (Challenges) :

 • Yasal gelişim ve değişimler
 • Dağıtım aşamasında sürekli değişim
 • Eski ve yeni teknolojileri bağdaştırma
 • Yeni teknoloji eğitimi
 • Know-how transferi
 • Yeni pazar ekonomilerinde, fayda dengelerinin değerini anlamak

Bu zorlu konularda CropLife Europe,

Orta ve Doğu Avrupa’da yerel derneklerin kurulmasını destekler.

Kaynak ve eğitim sağlar.

Yönetim görevlerinde yerel üyeleri destekler.

Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde çalışarak hedeflerin belirlenmesinde gerekli durumlarda yardımcı olur

Yönetim Kurulu, prensip olarak, Orta ve Doğu Avrupa’daki CropLife Europe üyeleri için getirilen bu esasları destekler ve son şekli olan 1Q03’ü kabul eder.

Bu yönelim, FAO’nun Bitki Koruma Sanayii için geliştirdiği uluslararası davranış kurallarını temel almaktadır.

Orta ve Doğu Avrupa’da etik ve profesyonel standartları kriterlerini 9 madde belirlemektedir.

Genel Hükümler

Madde 1

Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun Pestisitlerin Dağıtımı ve Kullanımı konusundaki uluslararası yürütme esaslarını (bundan böyle FAO yürütme kuralları olarak anılacaktır) etik ve profesyonel standartların ve yürütme esaslarının kriterlerini tanımlamaktadır. Bitki Koruma Sanayii, en yüksek etik ve profesyonel standartlara ve yürütme esaslarına uymaya kararlı olduğu için FAO’nun Bitki Koruma Ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi, formülasyonu, etiket ve ambalajlanması, depolama ve nakliyesi, imhası, pazarlanması, tanıtımı ve ticareti konularındaki yürütme esaslarını tamamıyla benimsemektedir.

Özel Hükümler

Madde 2

FAO Yürütme Esaslarının 3. Maddesi uyarınca Bitki Koruma Sanayii:

 1. Her ülkede, yeterli kaliteye sahip Bitki Koruma Ürünlerinin pazara sunulacağını, uygun bir şekilde paketleneceğini, etiketleneceğini ve ruhsatlandırılacağını taahhüt eder;
 2. Sürekli bir şekilde formülasyon, prezantasyon, ambalaj ve etiketleri yeniden düzenleyerek ve çıkan sorunları takip ederek, tehlikeleri asgariye indirmeye çalışır;
 3. Her Bitki Koruma Ürünü ambalajında güvenli ve etkili kullanımı temin edecek anlaşılır şekilde yazılmış bilgi ve talimatın bulunacağını taahhüt eder;
 4. Uluslararası örgütler ve hükümetlerle yakın işbirliği yaparak, Bitki Koruma Ürünlerini kullananlara eğitim için gerekli malzemenin sağlanmasını teşvik eder ve destekler;
 5. Bitki Koruma Ürünlerinin sürdürülebilir kullanımını desteklemeyi taahhüt eder (örneğin, Entegre Zararlı Yönetim (IPM) sistemlerini destekleyerek);
 6. Dirençli türlerin gelişme riskini azaltarak değerli Bitki Koruma Ürünlerinin kullanım sürelerini uzatma konusunda geliştirilen stratejileri desteklemeyi taahhüt eder;
 7. Gerektiğinde, toplanan verilerin değerlendirilmesi için teknik yardım sağlanmasına yardımcı olur.

Madde 3

Bitki Koruma endüstrisi, Bitki Koruma Ürünlerinin uygun ve geçerli denemelerinin yapılmasının, bu Ürünlerin pazarlamasının önkoşulu olduğunu kabul eder. FAO yürütme esasları 4. Maddesi uyarınca Bitki Koruma Sanayii:

 1. Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılacağı ortamda güvenliği, etkinliği ve sonuçlarının kabul edilen yöntemlerle detaylı olarak deneneceğini taahhüt eder;
 2. Ürünün insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden uygulanabileceğini göstermek için geçerli laboratuar prosedürüne uyulacağını taahhüt eder;
 3. Bitki Koruma Ürününün kullanılacağı ülkede yetkililerce değerlendirilmek üzere orijinal araştırma raporlarının takdim edileceğini taahhüt eder;
 4. Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılma sebebi ile, etiket, ambalaj, broşür ve reklamlarda yer alan beyanların hepsinin bilimsel deneme sonuçlarına dayanacağını taahhüt eder;
 5. Analitik yöntemlerle ilgili yardım/tavsiye ve teknik elemanların eğitimi ile ilgili isteklerin uygun bir şekilde cevaplanacağını taahhüt eder;
 6. Kullanılmakta olan Bitki Koruma Ürünlerinin çevreye etkisini kontrol altında tutmak için resmi makamlarla işbirliği yapmaya çalışır.

Madde 4

Bitki Koruma Sanayii, Bitki Koruma Ürünleri ile ilgisi olan sağlık problemlerini azaltmak için mümkün olan tüm çabayı sarf edecektir. B.K. Sanayii, FAO Yürütme Esaslarının 5. maddesi uyarınca:

 1. Güvenli kullanım mümkün görülmediği zaman Bitki Koruma Ürünlerinin satışını durdurmayı ve Ürünleri piyasadan çekmeyi taahhüt eder;
 2. Mümkün olan hallerde, açıkça etiketlenmiş Birleşmiş Milletler standardındaki ambalajlarda, toksisitesi daha az formülasyonları piyasaya sürmeyi taahhüt eder;
 3. Sürekli olarak daha etkin uygulama yöntemlerini araştırıp tanıtmaya çalışır;
 4. Doktorlara ve mevcut olan yerlerde Zehir Kontrol Merkezlerine tehlikelerle ilgili son bilgileri verir;
 5. İmal edilen Ürünlerin belirtilmiş olan kaliteye sahip olmasını taahhüt eder;
 6. İmalat sırasında kullanılan tüm yöntemlerin ve standartların işçilerin, orada bulunan kişilerin ve çevrenin sağlık ve güvenliğini koruyacak şekilde düzenlenmesini taahhüt eder.

Madde 5

Bitki Koruma Sanayii, her ülkede ruhsat alma çalışmalarının en iyi şekilde yapılmasının, o ülkede bitki koruma Ürünlerinin etkin ve güvenli bir şekilde kullanılmasının önkoşulu olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle Bitki Koruma Sanayii,

 1. Gerekli destekleyici verilerle birlikte, objektif bir değerlendirme sunar;
 2. Etkili madde olsun veya olmasın, piyasaya sunulan Bitki Koruma Ürünlerinin tüm içeriğinin toksikolojik ve çevresel testlerden geçmiş olduğunu taahhüt eder;
 3. Tarımda kullanılacak etkili madde ve formülasyonlarının FAO tarafından yayınlanmış olan uluslararası spesifikasyonlara uygun olduğunu, halk sağlığı için kullanılacak olanların da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerine uygun olduğunu taahhüt eder.
 4. Satışa sunulan Bitki Koruma Ürünlerinin kalite ve saflığının doğrulanmış olduğunu taahhüt eder;
 5. Sorunlar çıktığında bunları düzeltmek için harekete geçileceğini taahhüt eder;
 6. Ruhsat veren mercilerin, halen ruhsatı bulunan bir ilacın başka bir firma tarafından muadil ilaç ruhsat başvurusunda, aynı verileri tekrar talep etmesini tamamıyla destekler ve teşvik eder.

Madde 6

1- Bitki Koruma Sanayii, ruhsat almak için takdim edilen verilerin başvuran firmaya ait olduğunu ve bu bilgilerin ikinci bir müracaatçının kullanımına açık olmaması gereğini tamamıyla destekler. Ancak ruhsat sahibi bilgilerin verilmesini kabul ederse veya ruhsat sahibinin patentli haklarının süresi dolmuşsa, o zaman bilgiler açıklanabilir. Prensip olarak ikinci müracaatçıların, şayet patent yasası ve benzeri yasalar tarafından yasaklanmamışsa, kendi verilerini Gıda Güvenliği ve Bitki Korumalamakta serbest oldukları kabul edilmektedir.

2-Bitki Koruma Sanayii, ruhsat mercilerine sunulan verilerin yasal sahibi olmayan, veya sahibi tarafından kullanım izni verilmemiş olan müracaatçılara ruhsat verilmemesini destekler ve teşvik eder.

Madde 7

Bitki Koruma Ürünlerinin dağıtımı ve ticareti ile ilgili olarak Bitki Koruma Sanayii aşağıdakileri taahhüt eder:

 1. Sadece güvenlik ve etkinlik testlerinden geçerek resmi makamlarca onaylanmış olan Bitki Koruma Ürünlerinin dağıtılıp satılması;
 2. İhraç edilecek Bitki Koruma Ürünlerinin de yerel piyasada satışa sunulan benzer Ürünlerle aynı kalite ve standartta olması;
 3. Bir firmanın şubesi tarafından imal edilen Bitki Koruma Ürünlerinin ana firma tarafından üretilenlerle aynı kalitede olması;
 4. Sektör içinde herhangi bir yanlış kullanımı önlemek, adil ve güvenli pazarlama ve dağıtım yöntemlerinin kullanılmasını sağlamak için ithalatçılar, ulusal veya bölgesel imalatçılar ve onların ticaret örgütleriyle işbirliği yapılması;
 5. Bitki Koruma Ürünleri satanların güvenli ve etkin kullanım ile ilgili tavsiyelerde bulunabilmek için eğitim almış olmaları;
 6. Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayacak birkaç farklı ambalaj çeşidinin bulunması (ambalajda kalan Ürünlerin uygun olmayan şartlarda tekrar satılmasının önlenmesi için);
 7. Bitki Koruma Ürünleri ithal eden ülkeler tarafından talep edildiği zaman menşe ülkede yasaklanmış veya sıkı kontrol altında tutulan Ürünlerle ilgili bilgi verilmesi;
 8. Gözlem Altında Tutulan Ürünler listesinde bulunan Ürünlerin başka bir ülkeye, o ülkenin rızası olmadan satışının önlenmesi. Bir başka deyişle, (Prior Informed Consent) prosedürüne uyulması.

Madde 8

Etiket, ambalaj, saklama ve atma konusunda Bitki Koruma Sanayii aşağıdakileri taahhüt eder:

 1. Etiketlerde yer alan tavsiyelerin, satış yapılan ülkede veya benzer koşullardaki ülkelerde araştırma kuruluşlarının tavsiyeleriyle eşgüdüm içinde olması;
 2. Etiketlerde, yazılı talimatların yanında sembollerin de bulunması;
 3. Etiketlerde, Ürünün nasıl güvenli bir şekilde atılacağı ve ambalajın tekrar kullanımı ile ilgili uyarı bulunması;
 4. Ürünlerin kolayca anlaşılabilen kodlarının olması;
 5. Etiketlerde formülasyon tarihinin ve depolama dayanıklılığı konusunda geçerli bilgilerin bulunması;
 6. Bitki Koruma ambalajlarının, ruhsatlı mekanlarda ve eğitilmiş personel tarafından üretilmesi.

Madde 9

Bitki Koruma Sanayii, FAO Yürütme Esaslarının 11. maddesinde belirtilen tanıtım kurallarına uymayı taahhüt eder. Bitki Koruma Sanayii özellikle aşağıdakileri uygulamayı taahhüt eder:

 1. Tüm beyanların doğruluğu teknik açıdan ispat edilebilir;
 2. Diğer Bitki Koruma Ürünleriyle yanlış kıyaslamalar da dahil olmak üzere, tanıtımlarda müşteriyi yanıltıcı beyanlar ve görsel sunumlar kullanılamaz.
 3. Sadece eğitilmiş veya ruhsatlı kişiler tarafından uygulanabilen kısıtlı Bitki Koruma Ürünleri tanıtımları bu kısıtlamalara atıfta bulunulmadan medyada kullanılamaz. Bunlar ancak sektöre yönelik özel dergilerde yer alabilir.
 4. İçeriği farklı olan Bitki Koruma Ürünleri aynı isim altında tanıtılamaz.
 5. Tanıtımlarda etiket üzerinde belirtilmiş olanların dışında kullanımlar önerilemez.
 6. Kullanım tavsiyeleri, ruhsat mercilerinin tavsiyelerinden farklı olamaz.
 7. Araştırma sonuçları veya literatürden alıntılar tanıtımlarda yanlış şekilde kullanılamaz; bazı beyanların sanki bilimsel bir temeli varmış gibi gösterilerek, tüketicinin anlamayacağı bir dil kullanılamaz.
 8. Güvenli, zehirli olmayan, tehlikesiz gibi bilimsel olmayan terimler kullanılamaz; değişik Ürünlerin güvenliğini kıyaslayan sözler söylenemez.
 9. Kesin kanıtlar olmadan performans garantisi ima edilemez.
 10. Tanıtımlarda, tehlike yaratabilme olasılığı bulunan örneklemeler kullanılamaz.
 11. Tanıtımlar, müşterilerin etiketi okumasını teşvik eden uyarı ibareleri ve sembollere dikkat çekmelidir.
 12. Yeterince korunaklı kıyafet giyilmeden, besin maddelerinin yanında, veya çocukların yanında yapılan uygulama/karıştırma işlemleri gibi tehlike potansiyeli olan durumlar tanıtımlarda görsel olarak yer alamaz.
 13. Satış ve promosyon faaliyetlerinde bulunan şirket personeli gerekli eğitim ve teknik bilgilere sahip olmalıdır.