ZİRAİ MÜCADELE İLAÇLARI ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği”dir. Derneğin kısa adı “ZİMİD”dir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi açılmayacaktır.

Derneğin Faaliyet Alanı, Amacı, Çalışma Konuları ve Yöntemleri

Derneğin Faaliyet Alanı

Madde 2- Dernek, tarım, orman, çevre ve halk sağlığı alanında başta pestisitler, biyolojik ve biyoteknik mücadele ürünleri olmak üzere tüm bitki koruma ürünleri ile biyosidal ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışını yapan üyelerinin hem kendi aralarındaki sosyal alanda hem de kamu ile ilişkilerini yürütme ve geliştirme alanında faaliyet gösterir.

Derneğin Amacı

Madde 3- Derneğin amacı,

 • Üyelerinin faaliyet alanında belirtilen ürünler için sanayi kurarak bu ürünlerin üretimini ve ticaretini yapanları gönüllü olarak bir araya getirerek, ürünleri ile ilgili sektörü ve kamuoyunu bilgilendirecek ve farkındalık yaratacak çalışmalar yapmak,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin geliştirilmesinde ilgili Bakanlıklarla koordinasyon kurmak
 • Üyelerin temsil ettiği sanayi kuruluşlarının ülke yararına çalışma ve üretim yapmalarına destek olmak,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünleri üreten kuruluşların uyumlu ve verimli çalışma yapmaları için gereken imkan ve şartları sağlamak adına çalışmalar yapmak,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerin kullanımının doğaya ve insana zarar vermemesi için çalışmalar yapmak,
 • Dünya Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)’nün “Pestisitlerin Dağıtımı ve Kullanımına İlişkin Uluslararası Yönetim Kuralları”nın üyelerin temsil ettiği kuruluşlarda benimsenerek uygulanmasını sağlamak, sanayi kuruluşlarını bu yönde denetlemek ve yönlendirmek,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerin insanlığa, ülkeye ve ekonomiye yarar sağlaması için çalışmalar yapmak,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerin sürdürülebilir ve güvenli kullanımı için çalışmalar yapmak, kamuyu bilgilendirmek ve ilgilileri eğitmektir.

Derneğin Çalışma Konuları ve Yöntemleri

Madde 4- Derneğin yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için tüm çalışmalarını etik, hukuka uygun, şeffaf iletişim dahilinde gerçekleştirmesi esastır. Çalışma konuları ve yöntemleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerin ülke ve insanlık yararına kullanılmasını sağlamak,
 • Dernek amaçları doğrultusunda yapılan faaliyetlerini rekabet hukuku ve gizlilik esasını gözeterek görsel, işitsel, sosyal ve basılı medya aracılığıyla duyurmak, sektör ve toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek,
 • Dernek amaçları doğrultusunda gazete, bülten, dergi, web sitesi, kitap, video, CD/DVD gibi yayınlar çıkarmak, eğitim materyali hazırlamak, sektör ve toplum yararına sunmak,
 • Faaliyet alanı ile ilgili eğitimler vermek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, seminer, çalıştay ve paneller yapmak veya bu tür organizasyonlara katılmak ya da katkıda bulunmak,
 • Gerek üyelerinin mensubu olduğu firmalara gerek ise araştırma yapmakla yükümlü resmi olan ve olmayan kuruluşlara dernek amaçlarıyla örtüşen doğrultuda destek olup teknik katkılarda bulunmak,
 • Paydaşlar arasında rekabet hukuku normlarına uygun olarak, derneğin amaçları doğrultusunda ve bu amaçlarla sınırlı olarak mesleki işbirliği yapılmasında dayanışmayı sağlamak,
 • Resmi olan ve olmayan mercilerde dernek etik kuralları çerçevesinde üyelerinin menfaatlerini korumak ve savunmak,
 • Üyelerin yetkili merciler ve diğer meslek kuruluşları nezdinde temsilini sağlamak, üyeler adına yasal yollara başvurmak, gerektiğinde dava açmak, davalarda taraf olarak yer almak, açılmış veya açılacak davalara katılan olarak yer almak, üyelerinin bu kapsamdaki sorunlarının çözümlenmesinde her türlü desteği sağlamak,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerin üretimi, iç ve dış pazarlara tanıtılması, ithal ve ihracı ile ilgili işlemlerde üyelerine destek verip yol göstermek,
 • Faaliyet alanı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri yasal düzenlemeler için çalışmalar yapıp ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,
 • Üyeler arasında çıkan ihtilaflarda hakemlik yapmak,
 • Üyelerin mensubu oldukları firma personelinin mesleki bilgi ve tecrübelerini yükseltmek için eğitim, seminer vb gibi çalışmalar yapmak, gerektiğinde bu amaçlar için yurtiçinden ve yurtdışından uzman temin etmek,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerin imalinde kullanılacak her türlü aktif, yardımcı ve mamul maddelerin ve bu sanayinin ihtiyaç duyduğu her türlü cihaz ve makinaların ithali için kotaların tanzimi, gümrük muafiyeti ve döviz tahsisi hususlarında gerekli kolaylıkların sağlanması bakımından ilgili makamlar nezdinde teşebbüslerde bulunmak,
 • Faaliyet alanında belirtilen ürünlerden yurt içinde üretilenlerin ihracı konusunda müteşebbisi teşvik edici teşebbüslerde bulunmak ve bu maksatla resmi makam ve mercilerle Ticaret ve Sanayi Odaları nezdinde girişimlerde bulunmak,
 • Amaç ve faaliyet konusunun gerektirdiği gayrimenkulleri ve menkulleri satın almak, kiralamak ve ihtiyaç duyulduğunda bu amaçla borçlanmak, bankalardan kredi kullanmak, derneğe ait gayrimenkulleri ve menkulleri satmak, veya kiraya vermektir.
 • Gerektiğinde hukuki görüş alarak, görüşleri üyeleriyle paylaşmak ve bu dahilde hukuka uygun ortak aksiyonların alınmasını sağlamak.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 5- Fiil ehliyetine sahip bulunan, derneğin amaç ve ilkeleri ile Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun davranış kuralları konusundaki uluslararası yürütme esaslarını tamamıyla benimseyerek bu doğrultuda çalışan ve böyle devam etmeyi, dernek faaliyetlerine katılan temsilci ve çalışanlarının da ilgili yönetmelik ile rekabet mevzuatına uygun hareket edeceğini kabul ve taahhüt eden, ayrıca mevzuatın öngördüğü faaliyet alanında belirtilen ürünlerin sanayici, ithalatçı ve mümessillik vasıflarına haiz tüzel kişi ve bu kuruluşların yönetim kademelerinde yetkili ve görevli bulunan her gerçek kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına/oturum iznine sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Derneğe yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Dernek Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri; gerçek veya tüzel kişilerin müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Tüzel kişileri temsil etmek için görevlendirilecek temsilcinin de üyeliğe uygun olması gerekmektedir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış veya önemli hizmeti geçmiş olanlar yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurul kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerden aidat alınmaz. Onursal üyeler, Genel Kurul toplantılarına iştirak edebilirler fakat oy kullanamazlar ve organlara seçilemezler.

Üyelikten Çıkma

Madde 6- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, herhangi bir sebep belirtmeksizin dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Ayrılan üyenin mali sorumluluğu, ayrılma dileğinin yapıldığı çalışma döneminin sonunda biter ve ayrıldığı dönem sonuna kadar olan tüm ödentilerini öder.

 

Tüzel kişileri temsil etmek üzere görevlendirilmiş temsilcilerin, temsil ettikleri üye nezdindeki görevlerinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde, dernekte yer alan temsil yetkisi de üye tarafından aksi yönde yazılı talep olmadığı takdirde kendiliğinden sona erer. Ayrıca, üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybeden temsilcilerin de temsil yetkisi kendiliğinden sona erer. Ancak, bu durum hiçbir şekilde tüzel kişiliğin üyeliğinin sona erdiği anlamına gelmeyecek olup, tüzel kişinin üç (3) ay içerisinde kendisini temsil etmek üzere yetkilendirdiği bir gerçek kişiyi derneğe bildirmesi gerekir, aksi takdirde tüzel kişiliğin de üyeliği sona erecektir. Aynı dönem içinde tüzel kişileri temsil eden kişinin değiştiği durumda yeni temsilci için ek giriş ve aidat ücreti alınmaz.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıdaki gibidir;

 • Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 • Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nun davranış kurallarına aykırı hareket etmek
 • Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 • Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
 • Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
 • Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
 • Derneğin ve üyelerin ve onların temsil ettiği sektörün mesleki şeref ve itibarlarını zedeleyici davranışlarda bulunmak,
 • Derneğin faaliyet ve girişimlerini engellemek,
 • Ticari ahlak kurallarına aykırı hareket etmek,
 • Kanun veya ilgili mevzuatlara aykırı davranışta bulunmak,
 • Dernek çatısı altında yapılan faaliyet ve etkinlikleri kullanmak suretiyle 6054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek nitelikte anlaşma, fiil ve işlemlerde bulunmak veya buna teşvik etmek,
 • Rüşvet, zimmet gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymek,
 • Herhangi bir suçtan iki (2) yıldan fazla hapis cezasına mahkum

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu üyenin 15 gün içinde savunmasını ister, üye ile ilgili belgeleri 15 gün içinde denetleme kuruluna sunar. Denetleme kurulu üyenin durumunu inceler, 15 gün içinde hazırlayacağı rapor ve sonrasında yönetim kurulunun alacağı kararı ile üyelikten çıkarılır. Yönetim Kurulunun “üyenin çıkarılması” kararına karşı, çıkarılan üye, kararın kendisine tebliğ olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde yazılı olarak Yönetim Kurulu kanalı ile Genel Kurula itiraz edebilir. Üyenin bu itirazı, yapılacak ilk Genel Kurul gündemine alınarak Genel Kurulda karara bağlanır. Onursal üyelerin üyelikten çıkarılması, yönetim kurulunun önerisi ve Genel Kurul kararı ile gerçekleştirilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 8- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir

 • Genel Kurul,
 • Yönetim Kurulu,
 • Denetim

Dernek Genel Kurulunun Teşkili, Toplanma Zamanı ve Çağrı

Madde 9- Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden teşkil olur. Genel Kurul;

 • Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 • Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Olağan Genel Kurul, 2 yılda bir, Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, saat ve yerde ya da gerektiğinde elektronik ortamda (E-Genel Kurul) toplanır. Genel Kurul elektronik ortamda toplanacaksa, toplantı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilmiş ve DERBİS entegrasyonu olan bir firma aracılığıyla gerçekleştirilir ve kararlar Divan Heyetinin e-imza veya mobil imzaları ile imzalanır.

Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca hazırlanan bir gündemle birlikte çağrılır.

 

Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Genel Kurulun Toplantı Usulü, Oy kullanma ve Karar Alma Şekilleri

Madde 10- Genel Kurul toplantısında çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak; Genel Kurula katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az ise Genel Kurul toplantısı ertelenir. Genel Kurulda önce bir başkan, yardımcı ve yazmandan bir Divan Kurulu oluşturulur. Genel Kurul, divan tarafından yönetilir.

Genel Kurulda aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile belirlenir, diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, Divan Başkanı tarafından dernek kaşesi ile mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, Divan Kurul Başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Ancak; banka teminat mektuplarının alınması, tadil edilmesi, gerekiyorsa tahsile verilmesi ve kredi sözleşmelerinin imzalanması, vakıf ya da iktisadi işletmeler kurulması veya kurulmuş olanlara iştirak edilmesi, derneğin feshi kararları ve derneğe taşınmaz alımı kararı, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 11- Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 • Dernek organlarının seçilmesi,
 • Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 • Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
 • Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 • Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması, kiralanması, gerektiğinde borçlanılması veya mevcut taşınmaz malların satılması ya da kiralanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 • Yönetim Kurulunun önereceği bir Genel Sekreterin tayini veya görevine son verilmesi ile Genel Sekretere bağlı servis veya bürolar kurulma önerisinin kararlaştırılması, Genel Sekreter ve/veya ona bağlı servis veya büroların görevleri, yönetim ve denetim usullerinin belirlenmesi
 • Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 • Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 • Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması
 • Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 • Derneğe bağlı adi ortaklık, ticaret ortaklığı, dernek, vakıf veya benzeri bir tüzel kişilik kurulması veya kurulmuşlara iştirak edilmesi,
 • Banka teminat mektuplarının alınması, tadil edilmesi, gerekiyorsa tahsile verilmesi ve kredi sözleşmelerinin imzalanması,
 • Derneğin vakıf kurması,
 • Derneğin fesih edilmesi,
 • Yönetim Kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 • Mevzuatta Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Genel Kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir, derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 12- Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak Genel Kurulda seçilir.

 

Yönetim Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı saymanı belirler. Yönetim Kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu, gerektiğinde elektronik ortamda (E-Yönetim Kurulu) karar alabilir. Yönetim Kurulu elektronik ortamda toplanacaksa, toplantı İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilmiş ve DERBİS entegrasyonu olan bir firma aracılığıyla gerçekleştirilir ve kararlar üyelerin e-imza veya mobil imzaları ile imzalanır. Elektronik imza ile onaylanmış Yönetim Kurulu kararlarının çıktısı Genel Sekreterlik tarafından notere onaylatılarak karar defterine yapıştırılır.

Yönetim Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Her halükarda; Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; Genel Kurul, kalan Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birinin istemi üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 • Derneği temsil etmek veya bu hususta genel sekreter yokluğunda Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
 • Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak Genel Kurul onayına sunmak,
 • Genel Kurulun verdiği yetki ile ve bu yetkinin sınırları kapsamında taşınır ve taşınmaz mal satın almak, gerektiğinde borçlanmak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 • Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 • Dernek amaçlarının gerçekleşmesi için, ilişkili taraflarla herhangi bir sözleşmenin imzalanması gibi, gerekli hallerde teknik, ticari ve hukuki konularda bağımsız danışman ve uzmanlara görev vermek,
 • Genel Kurulda alınan kararları uygulamak,
 • Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında Genel Kurula sunmak,
 • Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 • Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 • Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmaktır.

Madde 13: Saymanın Görev ve Yetkileri

 • Derneğin gelir-gider hesap işlemlerini yürütür,
 • Üye aidatlarının zamanında ve tam olarak toplanmasını sağlar,
 • Mali bütçeyi hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunar,
 • Genel Sekreterliğin harcamalarını denetler,
 • Yönetim Kurulu onayı ile dernek harcamalarını yapar,
 • Yönetim Kurulunun vereceği diğer görevleri

Madde 14: Genel Sekreter Tayini, Görev ve Yetkileri

Derneğin amacına yönelik olarak dışarıdan bir kişi Genel sekreter olarak tayin edilebilir. Genel Sekreterin atanması veya görevine son verilmesi, genel kurul üyelerinin görüşü alınarak Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Genel Sekretere bağlı servis veya bürolar kurulabilir. Bu servis veya büroların yönetim veya denetim usulleri Genel Kurulda belirlenir.

Genel Sekreter hem Genel Kurula hem de Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Genel sekreterin Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında oy hakkı yoktur ve aşağıdaki hususları yerine getirir.

 

 • Genel Sekreter derneğin her türlü faaliyet ve teşebbüsünü Yönetim Kurulu adına yürütür.
 • Yönetim Kurulu Başkanının yokluğunda dernek adına beyanat verme yetkisine
 • Yönetim Kurulu bir araya gelmeksizin alacağı yazılı kararlarını Genel Sekretere güvenli elektronik imzalı olarak da verebilir.
 • Yönetim Kurulu Genel Sekreter’e belirli hususlarda ve belirli bir limitle harcama yetkisi verebilir. Yönetim Kurulunun tanımlayacağı harcama yetkisi güvenli elektronik imzalı belge ile de verilebilir.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 15- Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel

Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim kurulu; gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

Uzlaştırma

Madde 16-Bir üyenin diğer bir üye hakkında yaptığı şikayet uzlaştırmaya tabidir. Bu tür durumlarda Yönetim Kurulu hemen bir uzlaştırma komisyonu kurar, uzlaştırma komisyonu kararını Yönetim Kurulu aracılığı ile taraflara bildirir. Her iki üyenin anlaşamaması halinde işin halli için gerekiyor ise maddi taleplerin çözülmesi adına 6325 Sayılı Yasa kapsamında arabulucu tayini yoluna gidilebilir. Bu halde masraflar taraflarca karşılanır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 17- Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 • Üye Aidatı: Üyelerden ilk başvuruda bir giriş ödentisi ve yıllık olarak da aidat alınır. Giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarı Genel Kurulda belirlenir.
 • Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına ve Uluslararası Müktesebatı dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yürürlükteki hukuka uygun nitelikteki bağış ve yardımlar,
 • Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser ve konferans, yayın gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 • Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 • Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine ve Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatına ve Uluslararası Müktesebatı dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yürürlükteki hukuka uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 • Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 • Uygulanabilir hukuk uyarınca derneklerin elde etmesine izin verilmiş olan diğer

Derneğin İç Denetimi

Madde 18- Dernekte Genel Kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bu kurulların kararı ile bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü

 

bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 19- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu bütün üyelere çağrı yapar. Kayıtlı üyelerin en az 2/3’ünün katılımıyla yapılacak bu toplantıda ne amaçla borçlanıldığı, miktarı, geri ödeme koşulları gibi hususların kararlaştırılarak yönetim kuruluna yetki vermesi halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir, banka hesaplarına bağlı kredi kartı çıkartabilir, ödemelerini bu kredi kartı ile gerçekleştirebilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 20- Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 21- Genel Kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel Kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel Kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin Genel Kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Zirai Mücadele İlaçları Üreticileri Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, Genel Kurulda belirlenen yere devredilir. Genel Kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir.

Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği

Madde 22- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Dernek Amblemi

Madde 23- Aşağıda örneği bulunan mavi ve yeşil renkte sembol ve siyah yazılarla oluşturulan dernek amblemi, Yönetim Kurulu’nun izni olmadan satılamaz, üyeler dışında dağıtılamaz, amaç dışı kullanılamaz.